Helles side/Helles page

Billederne på denne side, viser lidt af, hvad Helle kan udrette, når ånden kommer over hende. Øverst ses et gammelt skab, som hun har fået renoveret.


The pictures on this page show a little of what Helle can achieve when the spirit comes over her. The top is an old cupboard, which she has been renovated.

Billedet til venstre er fra Helles blå periode. Det blå skab, tallerkenrækken og det lille skab i køkkenet er typiske Helle-ting. Af ældre dato, men med en klart defineret brugbarhed.

Billedet til højre er fra 2014. Karlekammerskabet der fik glas i lågerne og nu fungerer som skab til glas, kopper og tallerkener. Tallerkenrækken er blevet hvid og kattene ligger hvor der er plads til dem.


The left picture is from Helles blue period. The blue cupboard, plateracks and the small cupboard in the kitchen is typical Helle-stuff. Old, but with a clearly defined usability.

The picture on the right is from 2014. The farmhand cabinet that got glass in the doors and now serves as cabinet for glasses, cups and plates. Plate racks have been white and cats located where there is room for them.

Spisestuen er også "hjemmegjort". Både bord og stole er renoverede. Det samme er tilfældet med servanten under den sjove hylde med en anden af Helles interesser: sjove tekander.

På repos'en på førstesalen findes endnu en af Helles store lidenskaber. Bøgerne i "biblioteket". Selvfølgelig iblandet en del sjove og gamle effekter, som ikke endnu har fundet deres endelige plads.

Ja, sådan så det ud en gang, men Helle laver jo om fra tid til anden. Endnu ingen billeder.


The dining room is also "home made". Both table and chairs are renovated. The same is true with the washstand in the fun shelf with another of Helles interests: fun teapots.

On the landing on the first floor is another of Helles great passions. The books in the "library". Of course, mixed with some fun and old effects that do not yet have found their final place.

Yes, so it seemed once, but Helle is changing from time to time. Still no pictures.

Endelig kan Helle godt li´ at rode i haven. Den rummer mange store og små bede med buske og blomster, og stort set året rundt er der blomster et eller andet sted.

Helles sidste lidenskab, og her skal ingen komme på tværs, er hendes katte. Gud nåde og trøste den, som gør en af dem fortræd!!! På billedet er det Helle omgivet af en god del af sine katte på køkkengulvet.


Finally, Helle good 'bout messing in the garden. It contains many large and small beds with shrubs and flowers, and virtually year round there flowers somewhere.

Helles last passion, and here must no one come across, are her cats. God's grace and comfort to those, that makes one of them hurt !!! Pictured is Helle with a lot of her cats on the kitchen floor.

Helle samler på horsebrasses og sjove tepotter.

En Horsebrass er en messing plade til dekoration af hesteseletøj, især for shire og parade heste. De blev især populære i England fra midten af det 19. århundrede, indtil deres generelle tilbagegang sammen med af brugen af trækheste, og er idag mest et samlerobjekt.

Tepotterne er normalt ikke til brug, da bemalingen indeholder tungmetaller i farverne. De er også kun samlerobjekter, men fine er de.


Helle collectes horsebrasses and funny teapots.

A horse brass is a brass plaque used for the decoration of horse harness gear, especially for shire and parade horses. They became especially popular in England from the mid-19th century until their general decline alongside the use of the draft horse, and remain a collectors item today.

The teapots er normally not for use, as the painting contains heavy metals in the colours. They are also just collectables, but nice though.

Vil du se mere om renoveringen af Engelsminde, så klik på Helle herover.

Vil du læse mere om Helles katte, så klik på Toth på billedet til højre.


Want to see more about the renovation of Engelsminde,, then click Helle above.

Want to read more about Helles cats, click Toth in the right picture.