Kattene på Engelsminde/The Cats of Engelsminde

Toth er husets ældste kat, hun ankom sammen med Patch, da Helle hørte forkert og troede, at hun blev tilbudt 2 musefælder. Dette var i maj 2000. Men det var 2 musefangere. Patch døde, da hun blev angrebet af 2 virus på samme tid i 2001.


Toth is the oldest cat in the house. She arrived together with Patch, as Helle misheard and though she was offered 2 mousetraps. This was in may 2000. But it was 2 mousecatchers. Patch died, as she was attacked by 2 virusses at the same time in 2001.

Angel kom som erstatning for Patch, da hun døde i 2001. Angel er mor til Shade, Chilly og Shadow. Angel blev desværre skudt af naboens hjælpere, da de skulle aflive gårdkattene i svinestalden i sensommeren 2009.


Angel came as a replacement to Patch, when she dies in 2001. Angel is the mother of Shade, Chilly and Shadow. Angel was unfortunately shot by the neighbors aides as they had to euthanize farm cats in the pig house in late summer 2009.

Shade er Angels første søn og bror til Chilly og Shadow. De blev født i 2002. Han gik en tur, men kom tilbage efter næsten 3/4 år. Måske fordi han havde fået det ene forben ind i halsbåndet, og ikke selv kunne komme fri. Shade døde træt a dage i marken efter høsten i 2014.


Shade's Angels first son and brother of Chilly and Shadow. They were born in 2002. He went for a walk, but came back after almost 3/4 of a year. Perhaps because he had one front leg in his collar, and was not able to get free. Shade dead tired a day in the field after harvest in 2014.

Chilly gik også en tur, men han er ikke kommet tilbage. Han er sikkert død.


Chilly also went for a walk, but he did not come back. He is probably dead.

Shadow er Angels datter og søster til Shade og Chilly. Shadow er mor til 4: Dawn, Pongo Poe og Knirke. Shadow opfostrede Simon, Pjevs og Tusindfryd, da deres mor overlod dem til sig selv. Dette tærede så meget på hendes i forvejen skrantende helbred, så hun døde i november 2010.


Shadow was the daughter of Angel and the sister of Shade and Chilly. Shadow is the mother of 4: Dawn, Pongo, Poe and Knirke. Shadow raised Simon, Pjevs and Tusindfryd, as there mother abandoned them. This took so much on her already failing health, that she died in November 2010.

Dawn er søn af Shadow og bror til Pongo, Poe og Knirke. De blev født i 2003. Han vejer omkring 7 kg, men er  godmodigheden selv.


Dawn is the son of Shadow and Brother to Pongo, Poe and Knirke. They was born in 2003. He weighed about 7 kg in his heyday, but is good-natured itself.

Pongo er også søn af Shadow og bror til Dawn, Poe og Knirke. Han er kendt på sin hvide halespids.


Pongo is also a son of Shadow and Brother of Dawn, Poe and Knirke. He is known by the white end of his tail

Poe er tredie søn af Shadow og bror til Dawn, Pongo og Knirke. Også han var så god som dagen er lang. Poe døde først i februar 2012.


Poe is the third son of Shadow and Brother to Dawn, Pongo and Knirke. He was also as good as the day was long. Poe died early February 2012.

Knirke er den sidste og så bestemt også mindste af Shadows 4 killinger. Hun er søster til Dawn, Pongo og Poe. Knirke døde i marts 2011.


Knirke (Squeaky in English) is the last and so certainly the smallest of Shadows 4 kittens. She is the sister of Dawn, Pongo and Poe. Knirke died in March 2011.

Perle kom Stephanie hjem med i sommeren 2005. Hun havde vandret rundt oppe i Østermarie uden andet mad og drikke end hun selv kunne finde. Perle gik hjemmefra i efteråret 2010, og er sikkert død.


Stephanie came home with Perle (Pearl in English) in the summer of 2005. She had been wandering around up in Østermarie without other food and drink than she could find. Perle left home in the fall of 2010, and is probably dead.

Trud er den ene af Joans katte. Hun kom til øen sammen med Joan i 2006. En langhåret skovkat-lignende dumhed, som ikke kan finde ud af at benytte kattelemmen. Trud died in 2014.


Trud is one of Joan's cats. She came to the island with Joan in 2006. A long-haired forest cat-like stupidity that can not figure out how to use the cat flap. Trud died in 2014.

Freja er den anden af Joans katte, og hun kom også til øen i 2006. hun stak af fra Østerlars, men blev fundet en uges tid senere og havnede så hos os. Freja har være væk længe, ikke fundet, men sandsynligvis død.


Freja is the second of Joan's cats, and she also came to the island in 2006. She escaped from Østerlars, but was found a week later and ended so with us. Freja has been away for long, not found, but probably dead.

Tess er den første af Ianto's "vilde" katte. Hun er født i stalden hos Joans hest i 2007, men kunne ikke klare sig alene, så hvor endte hun? Død 28. oktober 2008.


Tess is the first of Ianto's "wild" cats. She was born in the stable at Joan's horse in 2007, but could not make it alone, so how did she end up? Death 28. October 2008.

Zeth er den anden af Ianto's "vilde" katte. Han boede under deres bil, da de kom hjem fra ferie i 2007. Og Helle kunne selvfølgelig ikke stå for Ianto's måde at forklare det på, så han kom også "hjem" til os. Zeth er en rigtig gadedreng.


Zeth is the second of Ianto's "wild" cats. He lived under their car as they returned from holiday in 2007. And Helle certainly could not stand for Ianto's way to explain it, so he came "home" to us. Zeth's a real street boy.

Seneste logerende på Helle's kattehjem er Tiny, som kom til i 2008. Igen var det Joan og Ianto, som ikke kunne tåle at se en lille kat, og så Helles store kattehjerte, som løb af med hende. Først gik Tiny på badeværelset, men med tiden er hun integreret i resten af huset.


Latest lodger at Helle's cats home is Tiny, who came in 2008. Again it was Joan and Ianto, who could not bear to see a small cat, and so Helles big cats heart ran away with her. First Tiny went to bathroom, but eventually she integrated into the rest of the house.

Endnu en lille kat kom til først på efteråret 2009, da vi var en tur i Hasle. Stephanie skulle lige besøge en hun kendte, og kom tilbage med en lille, rød hankilling, som fik navnet Tumle. Tumle died in january 2015.


Another little cat came in early autumn 2009, when we were a trip to Hasle. Stephanie was just visiting one she knew, and came back with a small red male kitten, which was named Tumle. Tumle died in january 2015.

Da Stephanie flyttede til Hasle skulle hun selvfølgelig også have kat. Og faktisk to af slagsen. Disney og Pixie flyttede ind hos hende. I foråret 2010 flyttede hun kortvarigt hjem p.g.a. sygdom, og da hun flyttede tilbage, var det uden kattene.


When Stephanie moved to Hasle, she would of course have the cat. And actually two of them. Disney and Pixie moved in with her. In spring 2010 she moved briefly home because of a small disease, and when she moved back, it was without cats.

I september 2010 havde Ianto og Joans gårdkat fået 3 killinger. Deres mor forlod dem, og hvor havnede de så? Simon, Pjevs og Tusindfryd kom til Engelsminde, hvor Shadow tog sig kærligt af dem.


In September 2010, Ianto and Joan farmcat got 3 kittens. Their mother left them, and where did they end? Simon, Pjevs and Daisies came to Engelminde, where Shadow took care of them.

26. juni 2011 nedkom Pixie så med tre killinger. De to første var enten døde eller døde efter kort tid, men Joy har det fint og vokser som ukrudt.


June 26, 2011 gave Pixie birth to three kittens. The first two were either dead or died shortly after, but Joy is doing fine and growing like weeds.

24. januar 2012 var de så Disney's tur til at få killinger. Midt om vinteren plejer ikke at være optimalt, men hun fik 5 killinger hvoraf en enkelt døde efter 2 dage.


January 24, 2012 was it Disney's turn to have kittens. In the middle of winter tends not to be optimal, but she got 5 kittens of which one died after 2 days.

26. januar 2012 nedkom Pixie så for anden gang. Fire killinger hvoraf en enkelt var dødfødt.


January 26, 2012 gave Pixie birth for the second time. Four kittens of which one was stillborn.

Resultat: 7 killinger sidst i januar, som alle er raske og rørige.


Result: 7 kittens in late January, all able-bodied.

Lørdag d. 27. juni 2015 var en sorgens dag på Engelsminde.

Helle har erkendt, at hendes helbred ikke kan klare at håndtere alle de mange katte. Med de seneste killinger har vi næsten ikke tal på, hvor mange der er.

Men nu har hun taget en beslutning.

De fleste skal væk, og vi beholder kun 7 stykker:

Toth, som stadig er den ældste and still going strong.

Dawn, som går og skranter lidt, men stadig hænger på.

Pongo, Dawns bror, som mest er ude hele året, men stadig en stor og flot hankat.

Lucky, som Stephanie reddede fra en bidsk hund.

Og så beholder vi (Fir)kant og Tippy, som er Pixie's seneste killinger fra i foråret og Simonsen, som er Shadows seneste killing.

Og da det hele så var overstået, så kom One gående ind af kattelemmen. Han havde gemt sig hele dagen, og nu beholder vi så også ham.

Så det endte med 8 katte.


Saturday June 27, 2015 was a day of mourning on Engelsminde.

Helle has admitted that with her health she can't manage to handle all the many cats. With recent kittens we have almost lost count of how many there are.

But now she has taken a decision.

Most of them must go, and we keep only 7 pieces:

Toth, which still is the oldest and still going strong.

Dawn, who goes and ailing a little, but still hangs on.

Pongo, Dawn's brother, as most are out all year, but still a great and beautiful male.

Lucky, WHO Stephanie saved from a vicius dog.

And so we keep (Fir)kant (Square) and Tippy which is Pixie's last kittens from the spring and Simonsen, who is Shadows recent kitten.

And when it all was over, then One came going in through the flap. He had been hiding all day, and now we keep him as well.

So it ended with 8 cats.

Billeder af husets mange katte kan ses i galleriet "Helles katte".


Images of the many cats can be seen in the gallery "Helles cats".